Všeobecné obchodní podmínky

ZiXO | Objevte nové způsoby inzerce!

Seznam základních pojmů

  Inzerent – fyzická nebo právnická osoba využívající Síť ZiXO k šíření Reklamy, prostřednictvím svého Uživatelského účtu typu Inzerent.

  Provozovatel – fyzický nebo právnický subjekt či osoba, který poskytuje prostory k provozu Sítě ZiXO.

  Globální síť ZiXO – síť obsahující všechny aktivní Sítě ZiXO.

  Síť ZiXO – propojená síť skládající se ze Zařízení ZiXO, součástí je alespoň jedno Zařízení ZiXO.

  Zařízení ZiXO – zařízení zajištující realizaci marketingového prostoru, pomocí digitálních zobrazovacích prvků.

  Koncový uživatel – fyzická osoba využívající Síť ZiXO prostřednictvím svého zařízení.

  Reklama – reklamní sdělení Inzerenta, vytvořené v prostředí administrace ZiXO a za splnění podmínek zobrazující se na Síti ZiXO.

  Zpráva – reklamní nebo informační sdělení Provozovatele v Síti ZiXO, kterou provozuje. Provozovatel z těchto sdělení nezískává žádný příjem.

  Smlouva – značí smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí práv pro využívání Služeb ZiXO za podmínek uvedených v těchto VOP.

  Přihlašovací údaje – znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího emailu Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem při zřizování Uživatelského účtu.

  Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která na základě Podmínek skrz Uživatelský účet užívá Služeb ZiXO.

  Uživatelský účet – značí neveřejnou část webové stránky zixo.cz, která je Uživatelovi přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

Úvodní ustanovení

 1. Bc. Adam Říha, se sídlem Babice 408, 687 03, zapsán v živnostenském registru, IČ: 04587758 (dále jen „Poskytovatel”) poskytuje webovou stránku www.zixo.cz a služby ZiXO (dále jen „webová stránka”, „ZiXO“ nebo „Služba/Služby“).
 2. Služby ZiXO je souhrn softwarových a systémových řešení Poskytovatele, která tvoří zejména monetizační a marketingovou platformu.
 3. Poskytovatel zajišťuje provoz Globální sítě ZiXO a je oprávněn poskytovat prostor pro Inzerenta v jednotlivých Sítích ZiXO a v jiných svých produktech.
 4. Poskytovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“ nebo „VOP“).

Proces uzavření Smlouvy o užívání Služeb ZiXO

 1. Zobrazení tlačítka s textem „REGISTROVAT“ na webové stránce v sekci registrace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele.
 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „REGISTROVAT“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.
 3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu (3.2) Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
 4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

Využívání Služeb ZiXO

 1. Veškeré finanční plnění realizované prostřednictvím Služeb ZiXO nebo platební brány propojené se Službami ZiXO se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele.
 2. Poskytovatel má právo Služby ZiXO nebo jednotlivé jejich části kdykoliv odstavit, změnit nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 3. Uživatel má právo na užívání Služeb ZiXO za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy https://zixo.cz/obchodni-podminky .
 4. Uživatel se zavazuje při užívání Služeb ZiXO jednat tak, aby jemu ani Poskytovateli užívám Služeb ZiXO nevznikla žádná škoda.
 5. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Poskytovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Poskytovatelem porušením jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 6. Uživatel využíváním Služeb ZiXO nezíská žádné vlastnické nebo duševní právo ke Službám ZiXO.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo pro sebe či své zaměstnance mít přístup k vašemu Uživatelskému účtu, informacím a údajům, které jste poskytli při registraci nebo využíváním Služeb ZiXO, pro účely podpory, údržby nebo pro jakékoliv ostatní účely související s funkčností Služeb ZiXO, s bezpečností a technickými účely.
 8. V souvislosti s používám Služeb ZiXO, vám Poskytovatel může zasílat informace nebo oznámení související se Službami ZiXO.

Založení Uživatelského účtu

 1. Pro využívání Služeb ZiXO si Uživatel musí vytvořit vlastní Uživatelský účet.
 2. Uživatel je zodpovědný za zabezpečení svého hesla, které využívá pro přístup ke svému Uživatelskému účtu. Uživatel je zodpovědný za činnost, která se děje na jeho vlastním Uživatelském účtu. Důrazně doporučujeme, aby Uživatel neposkytoval v žádném případě své heslo třetí straně a udržel tak své heslo v tajnosti.
 3. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet, v případě odhalení duplicitního počtu účtů budou všechny Uživatelem využívané účty blokovány.
 4. Účet může být také blokován porušením těchto podmínek a všech ostatních povinností vztahující se na využívání služeb ZiXO
 5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě právo nebo přístup k využívání Služeb ZiXO nebo dále prodávat, distribuovat a převádět.
 6. Uživatelský účet je po vytvoření dočasně zablokován, jeho odblokování proběhne po dokončení ověřování správnosti zadaných údajů a ověření osoby.
 7. Ověřování osoby může probíhat telefonicky, emailem nebo poštovním dopisem zaslaným na zadanou adresu.
 8. Uživatel bere na vědomí, že při založení Uživatelského účtu může Poskytovatel požadovat identifikační údaje v rozsahu, který odpovídá zvolenému typu Uživatelského účtu, přičemž do plného ověření vyžádaných údajů je Uživatelský účet dočasně zablokován.
 9. Uživatel je povinný poskytnout Poskytovatelovi při registraci Uživatelského účtu úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání Služeb ZiXO.
 10. Uživatelské účty pro Služby ZiXO jsou rozděleny na více typů. Při registraci si Uživatel musí vybrat jeden typ, dle toho, jak hodlá svůj účet využívat.

Účet Inzerent

 1. Uživatelský účet typu Inzerent je plně aktivní po registraci a úplném ověření zadaných údajů.
 2. Vytvoření a provozování Uživatelského účtu Inzerent není zpoplatněno a jeho využití je zdarma. Zpoplatněno je využití služby Inzerovaní v Síti ZiXO.
 3. Inzerent může vytvářet Reklamy v administračním prostředí svého Uživatelského účtu typu Inzerent.
 4. Reklama se zobrazuje podle nastavených vlastností a na Uživatelem vybraných Sítích ZiXO, pouze v případě, pokud obsahuje aktivní rozpočet.
 5. Po přiřazení rozpočtu Reklamě se odečte konkrétní částka z kreditního zůstatku Uživatelského účtu. Zobrazení Reklamy v Sítí ZiXO způsobí odebrání dané částky za jedno zobrazení z rozpočtu Reklamy (tzv. Imprese).
 6. Vaše Reklama se přestane zobrazovat po vyčerpání svého rozpočtu nebo klesnutí rozpočtu pod hladinu ceny jednoho zobrazení (tzv. imprese).
 7. Reklama nesmí obsahovat klamavé, erotické, agresivní nebo jiné nevhodné sdělení. Po vytvoření Reklamy, je Reklama ověřována a schvalována Poskytovatelem nebo jeho zaměstnanci s oprávněním moderátor nebo administrátor.
 8. Pokud Uživatel využívá služeb Uživatelského účtu typu Inzerent a inzeruje na některé Síti ZiXO z Globální sítě ZiXO je zodpovědný, že veškerý obsah, který je součástí Reklamy splňuje a je v souladu s pokyny pro Inzerci dostupné na adrese: https://zixo.cz/pokyny-pro-inzerci .

Účet Provozovatel

 1. Nedílnou součástí zřízení Uživatelského účtu Provozovatele je uzavření Licenční a instalační smlouvy mezi Provozovatelem a Poskytovatelem, za Obchodních podmínek pro Provozovatele.
 2. Vytvořením Uživatelského účtu typu Provozovatel informujete Poskytovatele, že máte zájem podílet se na provozování Sítě ZiXO. Po vytvoření účtu budete kontaktování Poskytovatelem ohledně sjednání potřebných náležitostech potřebných k Provozování Sítě ZiXO.
 3. Provozovatel při získání Licence zároveň obdrží Zařízení ZiXO, které mu bude propůjčeno po dobu platnosti Licence. Licence na využívání Zařízení ZiXO je Provozovateli poskytnuta pouze za splnění veškerých podmínek.
 4. Služby ZiXO umožňují Účtu Provozovatele přístup k datům shromážděných od Koncových uživatelů připojených k Síti ZiXO, kterou provozujete, a proto se plně zavazujete, že data budete využívat v souladu se zásadami Poskytovatele pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na webové adrese: https://zixo.cz/ochrana-osobnich-udaju .
 5. Uživatelský účet Provozovatele je k dispozici ve dvou variantách, bezplatná varianta vyžaduje zobrazování Reklamy, dle typu partnerství. Placená varianta nevyžaduje zobrazování Reklamy. Obě varianty Provozovateli poskytují možnost využívat zobrazování vlastních Zpráv.
 6. Pokud Uživatel využívá služeb Uživatelského účtu typu Provozovatel a zobrazuje vlastní Zprávy na Síti ZiXO, kterou provozuje je zodpovědný, že veškerý obsah, který je součástí Zprávy splňuje a je v souladu s pokyny pro Inzerci a Zprávy dostupné na adrese: https://zixo.cz/pokyny-pro-inzerci .
 7. Více informací ohledně Uživatelského účtu typu Provozovatel získáte kontaktováním Poskytovatele.

Účet pro partnery

 1. Speciální typ účtu pro partnery, například reklamní agentury.
 2. Nedílnou součástí zřízení Uživatelského účtu pro partnery je uzavření smlouvy mezi partnerem a Poskytovatelem.
 3. Více informací ohledně Uživatelského účtu pro partnery získáte kontaktováním Poskytovatele.

Zrušení účtu

 1. Poskytovatel má právo pozměnit, ukončit nebo pozastavit Uživatelský účet, když má podezření na jakékoli porušení Podmínek nebo jakéhokoliv příslušného právního předpisu. V případě zrušení Uživatelského účtu Poskytovatelem z důvodu závažného porušení Podmínek a Smlouvy a/nebo opakovaného porušení Podmínek si Poskytovatel vyhrazuje právo nevyplácet kreditní zůstatek na Uživatelském účtu.
 2. Rovněž si Poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit s okamžitou účinností od Smlouvy uzavřené s Uživatelem bez udání důvodů ve lhůtě do tří měsíců od uzavření Smlouvy, pokud to zákon či jiné právní předpisy nevylučují. V tomto případě bude kreditní zůstatek Uživatelského účtu v plné výši vyplacen přibližně do 30 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo od Smlouvy odstoupeno.
 3. Uživatel může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit svůj Uživatelský účet kontaktováním Poskytovatele, a to na emailové adrese: help@zixo.cz. Uživatelský účet bude zrušen do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení od Uživatele a Uživatel bude informován o zrušení účtu emailem nebo telefonicky.
 4. Pokud Uživatel zruší svůj Uživatelský účet, jeho kreditní zůstatek bude vyplacen přibližně do 90 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž byl Uživatelský účet zrušen. Transakční poplatek činí 300 Kč, kreditní zůstatek na Uživatelském účtu menší nebo roven 300 Kč nebude vyplacen.

Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že Služby ZiXO využívá výhradně na své vlastní riziko. Poskytovatel poskytuje Služby ZiXO na principu „TAK JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „se všemi chybami“ a „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. Poskytovatel odmítá poskytnout jakékoli výslovné záruky, garance a podmínky ve vztahu ke Službám ZiXO. Uživatel má všechny povinné záruky stanovené zákonem, ale Poskytovatel neposkytuje žádné další záruky nebo závazky ohledně obsahu Služeb ZiXO a/nebo specifických funkcí. V rozsahu povoleném místními zákony platí, že zahrnuté strany vylučují všechny předpokládané povinné záruky včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, bezpečnosti a nenarušování či průběhu plnění.

Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit nebo aktualizovat tyto VOP.
 2. Poskytovatel uvede nově upravené VOP na své webové stránce, dostupné na adrese: https://zixo.cz/obchodni-podminky a to nejméně měsíc před jejich platností. Poskytovatel Uživatele informuje o změně telefonicky nebo prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu uvedenou Uživatelem. Uživatel má v takovém případě právo nové VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která započne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečně dlouhá.
 3. Pokud Uživatel bude nadále využívat Služby ZiXO i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě využívat Služeb ZiXO.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

 1. Informace o zásadách Poskytovatele pro ochranu osobních údajů, jak Poskytovatel zachází s osobními údaji a chrání vaše soukromí při používání webové stránky a Služeb ZiXO, naleznete na adrese: https://zixo.cz/ochrana-osobnich-udaju .
 2. Pro držitele autorských práv, Poskytovatel poskytuje informace, které pomáhají držitelům spravovat své vlastnictví online. V případě dojmu, že některý z Uživatelů Služeb ZiXO porušuje vaše autorská práva a chcete nás upozornit na tuto skutečnost využijte emailovou adresu: help@zixo.cz pro odeslání zprávy.
 3. Uživatelský účet umožňuje Uživatelům nahrát, odeslat, uložit obsah. Těmito akcemi si uchováváte své vlastnictví veškerých práv duševních a autorských pro daný obsah. Provedením uvedených akcí udělujete Poskytovatelovi a jeho spolupracovníkům celosvětovou licenci a práva k používání, ukládání, úpravě a reprodukci, za účelem publikování, distribuování a veřejného zobrazení tohoto obsahu. Platnost této licence a práv, pokračuje i po ukončení používání Služeb ZiXO.
 4. Uživatel se zavazuje, že vlastní potřebná práva k udělení licence Poskytovatelovi a jeho spolupracovníkům pro jakýkoliv obsah, který použije v rámci Služeb ZiXO.

Ochrana důvěrných informací

 1. Uživatel se zavazuje, že nezveřejní a udrží v tajnosti důvěrné a tajné informace, které získal a které nejsou veřejně přístupné. Mezi tajné informace spadají informace získané v průběhu plnění a uzavírání Smlouvy, informace o provizích, veškeré technické, softwarové náležitosti a jiné postupy Služeb ZiXO. Dále veškeré informace týkající se Služeb ZiXO. V případě porušení je Uživatel povinen uhradit Poskytovatelovi odškodné za způsobenou škodu.

Závěrečné a ostatní ustanovení

 1. Pokud by bylo kterékoliv ustanovení těchto VOP zcela nebo zčásti neplatné, zbývající ustanovení nejsou tímto dotčena a zůstávají platné.
 2. Uživatel je povinen oznámit Poskytovatelovi veškeré vady a nefunkčnost Služeb ZiXO.
 3. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

VÝŠE UVEDENÉ VOP NAHRAZUJÍ DŘÍVĚJŠÍ VOP A NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI 25. 6. 2018.

×